ក្បាលបដា

វិញ្ញាបនបត្រ

សួស្តី មកពិគ្រោះជាមួយផលិតផលយើងខ្ញុំ!

វិញ្ញាបនបត្រសម្រាប់ពាក្យសុំទំនាក់ទំនងអាហារ និងអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិ (EC) No.1935/2004 របស់សភាអឺរ៉ុប និងក្រុមប្រឹក្សាចុះថ្ងៃទី 27 ខែតុលា ឆ្នាំ 2004។